VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRODEJE VSTUPENEK NA FESTIVAL HORORKEMP PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO PORTÁLU HORORKEMP.CZ

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY – OBSAH:

Článek I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Předmět obchodních podmínek
 2. Způsoby prodeje vstupenek
 3. Ceny a poplatky
 4. Používané pojmy

Článek II. - PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO PORTÁLU

 1. Popis služby
 2. Internetová rezervace
 3. Přímý prodej vstupenek – nákup prostřednictvím on-line platby

Článek III. - Hromadné objednávky

 1. Hromadné objednávky - popis služby

Článek IV. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Osobní údaje
 2. Bezpečnost dat
 3. Záruky MAD joke production s.r.o.
 4. Podmínky místa konání akce
 5. Účinnost obchodních podmínek

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRODEJNÍ SÍTĚ HORORKEMP - obsah:

Článek I. - Předmět reklamačního řádu

Článek II. - Prodej vstupenek prostřednictvím prodejní sítě www.hororkemp.cz

Článek III. - Nestandardní situace při prodeji vstupenek z rezervace

Článek IV. - Nestandardní situace vzniklé při vstupu na místo konání akce

Článek V. - Vracení vstupenek

Článek VI. - Účinnost reklamačního řádu

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.      Předmět obchodních podmínek

 • Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na festival HororKemp (dále jen hororkemp) prostřednictvím prodejního webového portálu, provozované společností MAD joke production, s.r.o. (dále jen provozovatel) a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

2.      Způsoby prodeje vstupenek

 • On-line prodej prostřednictvím webového portálu www.hororkemp.cz.
 • Prodej na fakturu – tímto se rozumí prodej na základě závazné objednávky a úhrada vstupenek bankovním převodem na základě vystavené faktury.

3.      Ceny a poplatky

 • Cena vstupenky je uvedena včetně zákonné sazby DPH.

4.      Používané pojmy

Prodejní webový portál HORORKEMP.CZ

Webový portál provozovaný MAD joke production, s.r.o., umožňující prodej vstupenek na festival Hororkemp.cz. MAD joke production, s.r.o. si vyhrazuje právo umožnit prodej vstupenek na festival hororkemp pouze prostřednictvím právě těchto vybraných prodejních kanálů.

Akce

Filmový festival HororKemp (dále jen akce).

Vstupenka

Doklad opravňující majitele ke vstupu na festival hororkemp, určený pro jednorázové použití. Zákazník může prostřednictvím různých prodejních kanálů obdržet graficky různé typy vstupenek. Platnost všech vstupenek vydaných v prodejním webovém portálu HORORKEMP.cz je shodná a s grafickou podobou vstupenek se nemění. MAD joke production, s.r.o. neručí za zakoupené vstupenky mimo prodejní portál HORORKEMP.CZ.

Webový portál

Internetové stránky www.hororkemp.cz provozované MAD joke production, s.r.o. (dále jen webový portál), sloužící k poskytování informací o festivalu HororKemp, a k následnému objednávání vstupenek na tuto akci.

Článek II. - PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO PORTÁLU

1. Popis služby

 • Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na nabízené akce prostřednictvím webového portálu (dále jen služba).
 • Pro poskytnutí služby je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace či nákupu vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku prostřednictvím on-line platby nebo dle údajů ve faktuře zaslat částku bankovním převodem.
 • Prostřednictvím služby lze na jednu rezervaci objednat maximálně 6 vstupenek na jednu akci v různých cenových kategoriích, není-li uvedeno jinak.

2. Internetová rezervace

 • K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba se registrovat na webového portálu. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v registračním formuláři. Registrací zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti MAD joke production s.r.o. a může být do budoucna e-mailem informován o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen prostřednictvím webového portálu hororkemp.
 • Stisknutím tlačítka „Zaplatit“ odesílá zákazník svůj požadavek na vybranou vstupenku. Zákazník je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky. V případě jakéhokoliv problému v průběhu rezervace, který by rezervaci nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu hororkemp@seznam.cz.
 • Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu prodejního portálu hororkemp.
 • V případě, že objednávka zákazníka je systémem akceptována, přidělí systém variabilní číslo rezervace. Toto variabilní číslo (internetová rezervace) včetně celkové ceny vstupenek je zákazníkovi sděleno v novém okně webového portálu a formou zprávy zaslané elektronickou poštou. Cenu vstupenky lze zaručit jen v případě, že prodej/nákup rezervované vstupenky proběhne ve stejný den/datum jako rezervace.
 • Internetová rezervace má časově omezenou platnost. Platnost internetové rezervace je zákazníkovi sdělena prostřednictvím potvrzovacího e-mailu. Po tuto dobu systém garantuje zákazníkovi rezervovanou vstupenku, poté rezervace pozbývá platnosti.

3. Přímý prodej vstupenek – nákup prostřednictvím on-line platby

 • K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba se registrovat na webového portálu. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v registračním formuláři. Registrací zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti MAD joke production s.r.o. a může být do budoucna e-mailem informován o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen prostřednictvím prodejního portálu.
 • Stisknutím tlačítka „Zaplatit“ zákazník odesílá svůj požadavek na vybranou vstupenku. Zákazník je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky.
 • Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu prodejní sítě.
 • Stisknutím tlačítka „Zaplatit“ zákazník potvrzuje svůj požadavek a realizuje platbu vybrané vstupenky platební kartou nebo jiným zvoleným způsobem. Po dokončení platební operace je zákazník automaticky vrácen na webový portál.

Článek III. – Hromadné objednávky

Hromadné objednávky - popis služby

a.    Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na nabízené Akce na základě zaslané objednávky prostřednictvím e-mailu (dále jen služba), tedy bez předchozí registrace na webovém portálu.

b.    Objednávky jsou přijímány prostřednictvím e-mailové adresy hororkemp@seznam.cz a musí obsahovat požadavek na vybrané vstupenky na nabízené Akce, v případě hromadné objednávky i údaje o odběrateli – fakturační údaje a způsob doručení vstupenek po jejich úhradě na základě vystavené faktury.

c.    Potvrzením objednávky a jejím odsouhlasením odběratelem se stává objednávka závaznou a v případě požadavku na její zrušení bude požadován storno poplatek v plné výši objednaných vstupenek.
- Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.
- Padělání vstupenek je trestné.
- Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.
- Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním vstupenky.
- Umožní-li majitel vstupenky její zkopírování, bude vstup povolen pouze tomu, kdo přijde s identickou vstupenkou jako první.
- Držitelé vstupenky jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce.
- Změny programu a účinkujících jsou vyhrazeny.
- Návštěvníci zakoupením vstupenky a vstupem do areálu souhlasí, s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby. Tyto fotografie a videozáznamy mohou být pořadatelem RFP použity pro jakékoliv reklamní, propagační a jiné účely, a to bezplatně.

d.    Celková cena objednávky je splatná okamžitě po vzájemném potvrzení objednávky obou zúčastněných stran a zaslání vystavené faktury zákazníkovi. Rezervované vstupenky zůstávají až do úplného zaplacení rezervace vlastnictvím pořadatele akce.

e.    Platba rezervace se provádí převodem na bankovní účet MAD joke production s.r.o., číslo účtu u Fio banky: 2200826607/2010. Při platbě rezervace ze zahraničí je zákazník povinen uhradit veškeré bankovní poplatky, tj. korespondenční poplatky i poplatky banky příjemce.

f.     Platbu objednávky je třeba uskutečnit do 7 kalendářních dnů, případně v jiném dohodnutém termínu, od jejího provedení. Platbou se rozumí připsání finančních prostředků, včetně případného expedičního poplatku, na bankovní účet MAD joke production. Platbu je nutné uskutečnit v dostatečném předstihu před vypršením termínu platnosti rezervace s ohledem na termíny převodů finančních prostředků mezi finančními ústavy.

Článek IV. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. MAD joke production s.r.o. shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. MAD joke production s.r.o. prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ). MAD joke production s.r.o. je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

2. Bezpečnost dat

MAD joke production s.r.o. nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti MAD joke production s.r.o. a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

3. Záruky MAD joke production s.r.o.

MAD joke production s.r.o. nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v internetové nabídce akcí na webovém portálu www.hororkemp.cz s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Pokud má MAD joke production s.r.o. k dispozici informace o zrušených nebo změněných termínech akcí, bude MAD joke production s.r.o., zákazníky neprodleně informovat zveřejněním těchto informací na webovém portálu www.hororkemp.cz. Nároky ze záruky existují při provádění smluvních výkonů pouze vůči příslušnému pořadateli.

4. Podmínky místa konání akce

Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

5. Účinnost všeobecných a obchodních podmínek

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.12.2017.

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRODEJNÍ SÍTĚ HORORKEMP

Článek I. - Předmět reklamačního řádu

 • Reklamační řád stanoví postup zákazníka a společnosti MAD joke production s.r.o. v případech, kdy přes veškeré úsilí MAD joke production s.r.o., zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na festival hororkemp, prostřednictvím prodejní sítě www.hororkemp.cz.

Článek II. - Prodej vstupenek prostřednictvím prodejní sítě www.hororkemp.cz

 • Prodej vstupenek prostřednictvím prodejní sítě se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby prodej vstupenek na festival Hororkemp prostřednictvím prodejní sítě www.hororkemp.cz (dále jen „obchodní podmínky“). Zakoupením vstupenky (vstupenek), voucheru vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem akce.
 • Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Článek III. - Nestandardní situace při prodeji vstupenek z rezervace

 • MAD joke production s.r.o. zajišťuje prodej vstupenek prostřednictvím prodejního portálu www.hororkemp.cz.
 • Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky (vstupenek), voucheru zkontrolovat správnost údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka do tří dnů, bude reklamovaná vstupenka (vstupenky), voucher, prostřednictvím systému zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka.

Článek IV. - Nestandardní situace vzniklé při vstupu na místo konání akce

 • V případě jakýchkoliv nestandardních situací, vzniklých při vstupu na místo konání akce, je zákazník povinen kontaktovat neprodleně zástupce pořadatele.

Článek V. - Vracení vstupenek

 • Podmínky pro vracení vstupenek v případě úplného zrušení akce určuje příslušný pořadatel akce do 10 dnů. Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení vstupenek na webovém portálu www.hororkemp.cz, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky. Není-li stanoveno jinak, při vracení vstupenek zákazníkovi nebude vrácena částka označená na vstupence jako předprodejní poplatek.

Článek VI. - Účinnost reklamačního řádu

 • Reklamační řád je závazný pro zákazníka a MAD joke production s.r.o.. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Reklamující souhlasí s tím, že MAD joke production s.r.o. vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.
 • Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.12.2017.